^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Uprzejmie informuję, że w dniu 18 sierpnia 2017 roku (piątek)
o godzinie 9.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

 

Program sesji obejmuje m.in.:

1. Otwarcie sesji – powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie,
2/ upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
3/ regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród,
4/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok.
5/ zmian uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2017 – 2023,
6/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego w 2017 r.,
7/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nowy Żmigród.

7. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania

10. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Przewodniczący Rady
Piotr Suski

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy