^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


kuchnia lezynyW dniu 28 marca br. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017–2020 oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2017 r. Założeniem programu jest sprzyjanie zmianom strukturalnym obszarów wiejskich związanych z rozwijaniem pozarolniczych form aktywności mieszkańców wsi i mocno promujących postulat wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, który polega m.in. na rozwoju nowych funkcji np. turystycznych czy biznesowych. Jego zadaniem jest integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez realizację działań mających na celu zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, a także modernizację przestrzeni wiejskiej.

Kwota pomocy finansowej dla gminy, z przeznaczeniem na realizację zadania w sołectwie zgłoszonym do udziału w programie, wynosi maksymalnie 50% całkowitej wartości tego zadania i nie może przekroczyć 10 000,00 zł.

Do wyżej wymienionego programu Gmina Nowy Żmigród, na mocy uchwały Rady Gminy nr XXXI/234/2017 z dnia 20 kwietnia br., zgłosiła uczestnictwo sołectwa Łężyny, w którym, w ramach zadania, planowane jest doposażenie części gastronomicznej domu ludowego w niezbędny sprzęt i urządzenia tj. patelnię elektryczną, regały magazynowe, okap, stoły, zmywarkę i regał ociekowy.

9 sierpnia Wójt Gminy Grzegorz Bara podpisał z Wojewówem Podkarpackim umowę o dofinanowanie realizacji tego zadania.

W ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę wraz z montażem ww. urządzeń, wyłoniona została firma INVEST HORECA BISTRO, ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 21 750,09 zł, w tym 10 00,00 zł to pomoc finansowa z Województwa, natomiast pozostałe koszty, w kwocie 11 750,09 zł, to środki własne z budżetu Gminy Nowy Żmigród.

Powyższe zadanie wpisuje się w wypracowaną podczas zebrania wiejskiego w dniu 8 maja br., a zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy nr XXXII/240/2017 z dnia 10 maja br., Sołecką Strategię Rozwoju Sołectwa Łężyny.

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy