^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


III goryWykonano remont drogi na III Góry w Łysej Górze. Na odcinku pierwszych 800 m wykonano: czyszczenie rowów, nawierzchnię bitumiczną oraz uzupełnienie poboczy. Trwa remont pozostałej części drogi.

Wartość wykonanych w km 0+000 – 0+800 prac wynosi 226 280,64 zł, z czego 181 024,00 zł (80%) to środki MSWiA, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2010−2016 oraz infrastruktury uszkodzonej lub zniszczonej w konsekwencji działania osuwisk. Wkład własny Gminy stanowi 45 256,64 zł.

Do połowy listopada wyremontowana zostanie pozostała część drogi (w kilometrach 0+800 – 1+735). Wykonane zostaną: likwidacja przełomów, czyszczenie rowów, podbudowa tłuczniowa oraz utwardzenie poboczy. Wartość robót przy tym odcinku to 129 551,45 zł, z czego 100 000,00 zł pochodzi z budżetu Nadleśnictwa Dukla, natomiast pozostała część – z budżetu Gminy Nowy Żmigród.

Droga przebiega przez tereny rolnicze i stwarza jedyny dojazd do przysiłóka III Góry w Łysej Górze, korzysta z niej również nadleśnictwo Dukla, przewożąc drewno. Wykonanie remontu drogi podniesie parametry konstrukcyjne drogi i pozwoli na swobodny przejazd samochodów.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy