^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Uprzejmie informuję, że w dniu 14 listopada 2017 roku (wtorek)
o godzinie 10.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

 Program sesji obejmuje m. in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy odbytej w dniu 14 września 2017 r.

6. Spotkanie z Dyrektorem Magurskiego Parku Narodowego w sprawie Planu Ochrony Magurskiego Parku Narodowego.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
2/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok,
3/ zmian uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2017 – 2023,
4/ ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Nowy Żmigród,
5/ wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,
6/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
7/ dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców wodociągowo-kanalizacyjnych,
8/ przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Żmigród,
9/ określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
10/stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Desznicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Desznicy,
11/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kątach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kątach,
12/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Makowiskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Makowiskach,
13/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łysej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łysej Górze,
14/ stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Łężynach, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Łężynach i Gimnazjum w Łężynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łężynach,
15/ stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nienaszowie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Nienaszowie i Gimnazjum w Nienaszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nienaszowie,
16/ stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie, Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie i Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowym Żmigrodzie,
17/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Filialnej Szkoły Podstawowej w Starym Żmigrodzie o strukturze klas I−III stanowiącej Filialną Szkołę Podstawową Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie w Filialną Szkołę Podstawową w Starym Żmigrodzie o strukturze klas I–III podporządkowaną ośmioletniej Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie,
18/ zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół w Nowym Żmigrodzie oraz nadania statutu,
19/ uchwalenia Siódmej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Żmigród,
20/ uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Kąty – „Cześć I”,
21/ uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Łężyny,
22/ uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Łysa Góra,
23/ uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Mytarka,
24/ uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Mytarz,
25/ uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nienaszów,
26/ uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości „Dębicz I” w Nowym Żmigrodzie,
27/ uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nowy Żmigród – część I,
28/ uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Stary Żmigród.

8. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Przewodniczący Rady
Piotr Suski

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy