^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
w zakresie  operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”,
działającej na terenie gmin: Nowy Żmigród, Krempna

Termin składania wniosków: 13.09.2013 r. – 04.10.2013 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród (budynek Urzędu Gminy, sutereny), od poniedziałku do piątku w godzinach 730–1530.

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcia gospodarcze przyczyniające się do rozbudowywania oferty turystycznej obszaru LGD.

Tryb składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” pod adresem www.subregionmagurski.eu. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.

Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryterium uzasadniające realizację projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl, Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” pod adresem www.subregionmagurski.eu, a także do wglądu w siedzibie LGD w Nowym Żmigrodzie.

Limit dostępnych środków: 32 704,00 (trzydzieści dwa tysiące siedemset cztery złote zero groszy).

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” dla operacji zgłaszanych do działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:
– operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem ogólnym, co najmniej jednym celem szczegółowym oraz co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR. Jeśli kwalifikowana większość  (ponad 50%) składu członków organu decyzyjnego oceni, że operacja jest zgodna z LSR, uznaje się że organ decyzyjny podjął pozytywną decyzję,
– do realizacji zostaną przyjęte te operacje, które otrzymały co najmniej 40% punktów w trakcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami oraz uzyskały pozytywną ocenę za spełnienie Kryterium uzasadniającego realizację projektu w ramach LSR.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” (od poniedziałku do piątku) oraz pod numerem telefonu 013 44 82 611 w godzinach 7.30 – 15.30.

formularz wniosku

Dokumenty do pobrania

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu