^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


sesja 20 01 2015 120 stycznia br. odbyła się IV sesja Rady Gminy, na której uchwalono budżet gminy na 2015 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Żmigród na lata 2015–2023. Po obradach w komisjach radni na sesji przyjęli budżet po autopoprawkach po stronie dochodów w wysokości 29 074 868,77 zł. Wydatki gminy zaplanowano na kwotę 27 755 457,38 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 4 650 464,00 zł. Budżet ustalono z nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 1 319 411,39 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wśród zadań inwestycyjnych, na które zaplanowano środki w budżecie gminy na bieżący rok (4 650 464,00 zł) znalazły się m.in.: kontynuacja II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej; wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji – etap III; wyposażenie oddziałów przedszkolnych; modernizacja dróg gminnych; montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”; budowa hali sportowej w Nowym Żmigrodzie; budowa oświetleń ulicznych w sołectwach; modernizacja remiz, zakup sprzętu dla jednostek OSP oraz zakup samochodu dla OSP Łysa Góra; modernizacja budynku ośrodka zdrowia; termomodernizacja budynków mienia oraz zakup kontenerów do punktu selektywnej zbiórki.

sesja 20 01 2015 2

Wydatki gminy w 2015 r. obejmują także m.in. zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectwa) na kwotę 312 443,99 zł. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zatwierdzone na zebraniach wiejskich, przedstawia się następująco:

sołectwo
nazwa zadania, przedsięwzięcia
kwota w zł
Brzezowa
Remont dachu na byłej szkole podstawowej
Remont schodów do budynku byłej szkoły
10 000,00
5 448,42
Desznica
Utwardzenie placu manewrowego na dz. ew. nr 327-328-377
Wykonanie projektu na rozbudowę Remizy OSP
9 000,00
5 262,16
Gorzyce
Remont drogi gminnej „Pod las” o numerze 982
19 681,24
Grabanina
Remont drogi gminnej nr 211
9 651,89
Jaworze
Doposażenie budynku domu ludowego – zakup sprzętów
7 764,65
Kąty
Wykonanie prac wykończeniowych rozbudowy Gminazjum dla potrzeb domu ludowego
Wykonanie projektu oświetlenia drogi
             20 000,00
 
6 960,60
Łężyny
Kontynuowanie budowy oświetlenia ulicznego
10 000,00
Łysa Góra
Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej
oraz w części wsi zw. „Galanty“ przy drodze gminnej 113 535
Wykonanie instalacji chłodniczej w budynku DL
13 833,17
 
10 000,00
Makowiska
Utwardzenie terenu przy DL i wykonanie kostki
17 443,51
Mytarka
Doposażenie DL w sprzęt gospodarstwa domowego
13 534,22
Mytarz
Kontynuacja budowy boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci
16 796,45
Nienaszów
Modernizacja budynku DL – wykonanie i zamontowanie kliamtyzacji w sali DL
26 960,60
Nienaszów-Sośniny
Zagospodarowanie placu wokól DL
11 269,53
Nowy Żmigród
Remont dróg gminnych – ul. Plac zamkowy i ul. Kościelna
26960,60
Sadki
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dojazd pod DL o pow. 200 m²
11 862,66
Siedliska
Kontynuacja przebudowy i rozbudowy budynku OSP
o część socjalną dla potrzeb mieszkanców
12 644,52
Skalnik
Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej o dł. 45m
i szer. 2,5m
Zagospodarowanie placu przy DL na parking
7 000,00
 
6 588,14
Stary Żmigród
Kontynuacja remontu bieżacego DL
17 200,86

sesja 20 01 2015 1

W 2015 r. planuje się także udzielenie dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych w wysokości 728 588,00 zł, w tym: Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. (jako dopłaty do dostarczania wody i odprowadzania ścieków) w wysokości 320 tys. zł oraz wyłonionym w drodze konkursu lub wyboru ofert na organizowanie wypoczynku i prowadzenie świetlic jako pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym, świadczenie usług opiekuńczych, dotacje na wspieranie kultury i twórczości regionalnej oraz na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w wysokości 408 588,00 zł. Jednostkom należącym do sektora finansów publicznych planuje się przekazać dotacje w wysokości 587 825,00 zł (w tym dla instytucji kultury – GOK 281 tys. zł i Gminnej Biblioteki Publicznej 181 tys. zł, a także ośrodka zdrowia 100 tys. zł).

sesja 20 01 2015 3

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu