^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Uprzejmie informuję, że w dniu 3 lutego 2015 roku (wtorek)
o godzinie 15.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się V sesja Rady Gminy w Nowym  Żmigrodzie.

Program sesji obejmuje m.in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ przyjęcia i zatwierdzenia do realizacji projektu nr WND-POKL.09.01.01-18-008/14 pn. „Równy start” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013;
2/ powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie;
3/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
4/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

5. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad  V sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie. 

Przewodniczący Rady
Piotr Suski 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy