^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Od 1 stycznia 2012 r. obowiązują zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zasadniczym zmianom ulegnie finansowanie kosztów transportu i zagospodarowania odpadów. Wprowadzona została nowa „ustawa śmieciowa”, która nakłada na Gminę obowiązek nadzorowania nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

 

Mieszkańcy nie będą mogli samodzielnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów, ponieważ zadanie to zostało powierzone Gminie, która w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Opłaty za transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości będą pobierane przez Gminę. Wysokość opłat będzie naliczana na podstawie spisanej deklaracji przez właściciela lub inną osobę władającą nieruchomością.

Na sesji w dniu 30 października br. Rada Gminy przyjęła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • odpady komunalne zgromadzone w workach foliowych, pojemnikach o pojemności 110/120 l, będą odbierane w sposób selektywny obejmujący: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal oraz odpady ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich workach 120 l z foli LDPE, oddzielnie dla każdej frakcji odpadów odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz w miesiącu kalendarzowym zgodnie z ustalonym harmonogramem;
  • odpady komunalne wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem;
  • odpady gromadzone w sposób selektywny obejmujący: chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, baterie, opony oraz przeterminowane leki odbierane będą w specjalnie utworzonych punktach do selektywnej zbiórki odpadów;
  • odbieranie nieselektywnych odpadów od właścicieli nieruchomości odbywało będzie się co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

Ustalony został termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Nowy Żmigród zobowiązani są do uiszczania na rzecz Gminy Nowy Żmigród opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w następujących terminach: za miesiąc styczeń, luty, marzec do 20 marca, za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec do 20 czerwca, za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień do 20 września, za miesiąc październik, listopad, grudzień do 20 grudnia w kasie Urzędu Gminy Nowy Żmigród, przelewem, lub pocztą na rachunek Gminy Nowy Żmigród. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulować będą odrębne uchwały.

W celu ustalenia wysokości opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości lub ich użytkownicy będą zobowiązani do wypełnienia i przekazania do Gminy „deklaracji” zawierającej między innymi liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości, natomiast w przypadku działalności gospodarczych powierzchnię użytkową lokalu.

Właściciele zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowy Żmigród, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród wypełnionej deklaracji w terminach:
1)   pierwszą w terminie do 31.01. 2013 roku;
2)   w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
3)   kolejną w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Dla potwierdzenia danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć:
1)   w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy − dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy;
2)   inne dokumenty określone w przepisach szczególnych.

tekst: ep
Kopiowanie i powielanie treści lub grafiki zawartej na stronie bez zgody autora jest zabronione.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy