^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


17.10.2012 r. rozstrzygnięto przetarg ogłoszony 10.09.2012 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowy Żmigród – etap II”. Wygrała go Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji sp. z o.o. Przedmiotem zadania będzie świadczenie usług Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z polskim „Prawem Budowlanym” oraz organizacja, koordynacja procesu inwestycyjnego, kontrole i rozliczenie rzeczowo-finansowe robót zgodnie z wymogami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

 

Inspektor będzie świadczył usługi dla dwóch zadań:
− zadanie I – „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowy Żmigród – etap II”. Zadanie to obejmuje następujący zakres rzeczowy: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieć kanalizacji tłocznej, budowa przepompowni ścieków, budowa przyłączy, przekroczenia siecią kanalizacji sanitarnej przez przeszkody: cieki wodne, rzeka Wisłoka, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, skrzyżowania z istniejącymi gazociągami, skrzyżowania z istniejącymi kablami teletechnicznymi i energetycznymi  i skrzyżowania z istniejącymi ogrodzeniami;
− zadanie II – wykonanie przyłączy sanitarnych kompletnych od lica budynku do granicy nieruchomości oraz włączenie przyłącza do zbiorczej sieci kanalizacyjnej wykonanej w ramach zadania 1 wraz z przepięciem instalacji sanitarnej na nieruchomości. 

Inwestycja współfinansowania jest w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007−2013. 

W miesiącach listopad – grudzień zorganizowane zostaną spotkania z mieszkańcami w celu przedstawienia harmonogramu realizacji prac budowy kanalizacji sanitarnej oraz wykonania i ustalenia sposobu finansowania przyłączy do budynku.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy