^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


30.08.2012 r. Miasto Jasło złożyło wniosek o przyznanie dotacji w ramach Konkursu Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych, pt. "Jasielska Strefa Usług Publicznych", Program Operacyjny Pomoc Techniczna. Gmina Nowy Żmigród przystąpiła do projektu  jako partner. Wniosek podlega obecnie ocenie formalnej.

 

Poniżej przedstawiamy główne cele projektu i zakres projektu.

Głównym celem projektu jest przygotowanie systemowego i zintegrowanego podejścia do świadczenia usług publicznych na terenie jasielskiego obszaru funkcjonalnego tj. obszaru powiatu jasielskiego - Miasto Jasło, 1 gmina miejsko-wiejska Kołaczyce i 8 gmin wiejskich: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec.

Zasadniczym rezultatem projektu będzie opracowanie ZINTEGROWANEJ STRATEGII ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH, która pozwoli na zapewnienie najwyższej dostępności, jakości i efektywności usług publicznych przy zastosowaniu podejścia kooperacyjnego partnerów. Zakłada się, że strategia zostanie przyjęta przez odpowiednie rady gminy, będzie podstawowym narzędziem monitorowania i rozwoju i usług publicznych.

Planowany zakres działań:

1.    Jasielska Agora - utworzenie forum obywatelskiego (forum konsultacyjne i opiniotwórcze) na rzecz jakości usług publicznych. Forum składać się będzie z 5 przedstawicieli sołectw/osiedli oraz do 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z każdej gminy. Zespoły w poszczególnych gminach służyć będą pomocą w realizacji komponentów projektu. Po zakończeniu projektu Jasielska Agora ma służyć jako lokalne forum społeczne i obywatelskie na rzecz rozwoju lokalnego i monitorowania jakości usług publicznych.

2.    Diagnoza stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach powiatu jasielskiego. Zakres działań obejmuje przeprowadzenie diagnozy zapotrzebowania społeczeństwa w zakresie usług: edukacyjnych, zdrowotnych, komunikacyjnych, komunalnych, kulturalnych, zaopatrzenia w energię wraz z określeniem priorytetów. Wykonawca zewnętrzny.

3.    Diagnoza sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych pomiędzy JST na terenie powiatu jasielskiego. Zakres działań obejmuje przeprowadzenie diagnozy sposobu zwiększenia współpracy i wzajemnego wspierania się w zakresie usług publicznych między instytucjami funkcjonującymi na terenie powiatu jasielskiego. Wykonawca zewnętrzny.

4.    Ekspertyza w zakresie możliwych do przyjęcia modeli świadczenia usług publicznych. Ekspertyza ma na celu przeanalizowanie różnych modeli świadczenia usług publicznych  oraz przedstawienie rekomendacji co do możliwości ich implementacji w docelowym zintegrowanym modelu Jasielskiej Strefy Usług Publicznych.

5.    Diagnoza kapitału intelektualnego gmin powiatu jasielskiego. Diagnoza obejmować będzie wszystkie niezbędne obszary oraz grupy wiekowe (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy).

6.     Ekspertyza w zakresie możliwości zwiększenia roli podmiotów zewnętrznych oraz wdrożenia partnerstwa publiczne-prywatnego w realizacje usług publicznych. Ekspertyza ma na celu przeanalizowanie możliwości zwiększenia roli zewnętrznych podmiotów i wykorzystania modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji usług publicznych na terenie powiatu jasielskiego.

7.     Ekspertyza w zakresie optymalizacji zabezpieczenia energetycznego gmin powiatu jasielskiego. Ekspertyza ma na celu przeanalizowanie możliwości podjęcia działań w zakresie optymalnego wykorzystania energii na terenie powiatu jasielskiego ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ekonomicznych i ochrony środowiska.

8.      Szkolenie dla kadry zarządzającej JST oraz osób zaangażowanych w realizację projektu. W ramach działania zorganizowane zostaną 3 sesje szkoleniowe służące wzmocnieniu potencjału kluczowych kadr dla realizacji projektu na terenach JST powiatu jasielskiego:
•    sesja l „Usługi publiczne w ujęciu strategicznym - pojęcie, zakres, wskaźniki, rola w procesie planowania rozwoju",
•    sesja 2 „Warsztaty - analiza stanu usług publicznych w gminach powiatu jasielskiego i możliwości wzmocnienia ich dostępności, efektywności i jakości",
•    sesja 3 „Warsztaty - wdrożenie Zintegrowanej Strategii Usług Publicznych w gminach powiatu jasielskiego w kontekście możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego".

9. Opracowanie zintegrowanej strategii świadczenia usług publicznych w gminach powiatu jasielskiego. Jest to kluczowe działanie projektu wykorzystujące wszystkie wypracowane w innych działaniach rezultaty wzbogacone o niezbędne do przygotowania pełnej strategii zadania.

10. Jasielski intranet. Podstawowym celem działania jest opracowanie koncepcji (programistycznej i wdrożeniowej) wykorzystania technologii informatycznych do przeniesienia maksymalnie szerokiego zakresu „życia lokalnego" do przestrzeni wirtualnej oraz zapewnienie wszystkim mieszkańcom powiatu miejsca, w którym będą mieli możliwość zdobycia pełnych informacji dotyczących wielu aspektów życia codziennego.

11.  Informacja i promocja. Działanie obejmuje m.in.: uruchomienie strony internetowej projektu jako podstawowego narzędzia komunikacji i promocji oraz jej prowadzenie przez cały czas trwania projektu, organizacja 3 konferencji prasowych, dystrybucja ulotek wśród mieszkańców, cykl reportaży radiowych, 3 kampanie plakatowe, artykuły sponsorowane w gazecie o zasięgu powiatowym, festyn dla mieszkańców na zakończenie realizacji projektu promujący rezultaty.

12.  Zarządzanie projektem. Utworzenie Biura Projektu i Sieci Współpracy Jasielskiej Strefy Usług Publicznych.

Planowany czas trwania projektu: 01.10.2012 r. - 30.06.2014 r.

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy