^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 Azbest jest nazwą handlową włóknistych minerałów naturalnie występujących w przyrodzie, ale tylko w niektórych miejscach na kuli ziemskiej azbest był i jeszcze jest eksploatowany na skalę przemysłową. Pod względem chemicznym azbesty są uwodnionymi krzemianami metali, zawierającymi w swoim składzie magnez, sód, wapń lub żelazo.

 

Na teren Polski sprowadzono po 1945 r., głównie z ZSRR i  Afryki Południowej, ok. 2 mln ton azbestu. Szacuje się, że 85% tego azbestu zużyte zostało do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych, zwłaszcza płyt płaskich i falistych. Produkcja tych płyt w Polsce rozpoczęła się w 1907 r., szybko wzrastała po roku 1950 r. i trwała do 28 września 1998 r., zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Ustawa weszła w życie po 28 września 1997 roku. Zakazuje ona wprowadzania na polski obszar celny wyrobów zawierających azbest, azbestu, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec. Zgodnie z ustawą produkcja płyt została zakończona we wszystkich zakładach do 28 września 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami. Wyjątek stanowi tylko azbest i wyroby, które ze względów technicznych i technologicznych nie mogą jeszcze być zastąpione wyrobami bezazbestowymi. Wykaz tych wyrobów określa corocznie Minister Gospodarki w drodze rozporządzenia.

Pomimo szerokiego zastosowania praktycznego materiały zawierające azbest należą do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Dopiero w latach 80-tych ubiegłego wieku, azbest uznany został za jeden z najbardziej rozpowszechnionych czynników rakotwórczych w środowisku. Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, tj., takie które z powietrzem dostają się do pęcherzyków płucnych, skąd mogą penetrować tkankę płucną.

Oprócz ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zasady postępowania z odpadami azbestowymi reguluje szereg przepisów m.in. ustawa Prawo ochrony środowiska, czy ustawa o odpadach oraz związane z nimi rozporządzenia wykonawcze. Najważniejszym jednak dokumentem określającym organizację i przebieg wycofania azbestu z gospodarki jest „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów w maju 2002 r. Celami  „Programu…” są: sukcesywne eliminowanie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest i oczyszczenie z nich terytorium Polski,  eliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych kontaktem z azbestem oraz sukcesywna likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko.

Ustawa zapobiegła dalszemu stosowaniu i wytwarzaniu wyrobów zawierających azbest, ale pozostały problemy obecności w środowisku ogromnych ilości wyrobów azbestowo-cementowych, które ulegając degradacji stanowią źródło ciągłej emisji włókien azbestu do powietrza. Trwałość wyrobów azbestowo-cementowych jest znaczna, ale problem pogarszania się ich stanu technicznego w miarę upływu czasu będzie narastać. Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach do dnia 31 grudnia 2032 r. Wyroby zawierające azbest po usunięciu stają się odpadami niebezpiecznymi. Jedyną stosowaną metodą unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów z azbestem jest ich składowanie.

„Program….” przewiduje, że 15 500 tys. ton odpadów azbestowych zostanie zdeponowanych na 84 składowiskach w latach 2003–2032. Utworzono także wojewódzką bazę wyrobów i odpadów zawierających azbest i umieszczono na stronie internetowej www.bazaazbestowa.pl. W zbiorze „Firmy” zamieszczono informacje dotyczące podmiotów gospodarczych prowadzących działalność związaną z kontaktem z azbestem.

Organy administracji gminy mają obowiązek zbierania od właścicieli i zarządców nieruchomości informacji dotyczących miejsca, ilości i rodzaju zabudowanych wyrobów zawierających azbest; organizowania przeglądu nieruchomości na terenie gminy, pod kątem ujawnienia wyrobów zawierających azbest; sporządzenia dla obszaru administracyjnego gminy planu sytuacyjnego rozmieszczenia nieruchomości z wyrobami zawierającymi azbest, mogącego w przyszłości posłużyć do badania stopnia narażenia ludności na emisję azbestu – szczególnie ważnego przy opracowywaniu gminnego programu ochrony środowiska oraz tworzeniu wniosków dla pozyskiwania pomocy z krajowych i unijnych funduszy; opracowania w ustawowych terminach gminnego programu ochrony środowiska i gminnego planu gospodarki odpadami; dostarczania drogą elektroniczną odpowiednich danych oraz informacji do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest.

Gmina Nowy Żmigród podjęła kroki w celu usuwania odpadów zawierających azbest jeszcze w 2006 r. W latach 2006–2011 sfinansowano unieszkodliwienie ponad 113 t odpadów. W roku 2012 Ministerstwo Gospodarki przyznało gminie dotację na realizację zadania wynikającego z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032 na finansowanie zadania pn. „Przygotowanie dla Gminy Nowy Żmigród programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją”, co umożliwi zaktualizowanie programu uchwalonego przez Radę Gminy w 2011 r. Ponadto w br. gmina otrzymała dofinansowanie na usunięcie 61 t = 4057 m2 odpadów z 30 gospodarstw. Na sfinansowanie wywozu wyrobów azbestowych w kolejnych latach oczekuje jeszcze 22 wnioskodawców. Aby znaleźć się na liście oczekujących należy złożyć do Wójta Gminy odpowiedni wniosek wraz z Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz Informacją o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. Formularze załączników można pobrać ze strony http://bip.nowyzmigrod.pl (załącznik do uchwały Rady Gminy nr IX/52/2011 z 19.05.2011) oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy