^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W dniu 7 sierpnia br. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 156/3734/12 zatwierdził listę operacji skierowanych do współfinansowania w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007−2013.

 

Na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, dla naboru ogłoszonego w 2011 r., znalazło się 96 operacji, które przeszły pozytywną ocenę dokonaną przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Łączna kwota dofinansowania dla zatwierdzonych operacji wynosi 197 339 695,00 zł.

Na dzień 31 lipca 2012 r. kwota wolnych środków w ramach przedmiotowego działania wynosiła 137 058 875,74 zł., co oznacza, iż w najbliższym czasie zostaną zawarte umowy o przyznanie pomocy z 66 wnioskodawcami, w kolejności wynikającej z listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania (pozycje od 1 do 66). Kolejne umowy będą zawierane w momencie zwolnienia się środków, będących m.in. wynikiem oszczędności poprzetargowych.

 http://www.wrota.podkarpackie.pl

W gminie Nowy Żmigród inwestycja obejmować będzie skanalizowanie miejscowości: Toki, Łężyny, Sadki, Gorzyce oraz częściowo Nowy Żmigród, Mytarz i Mytarka. W ramach inwestycji planuje się budowę ok. 41,5 km sieci kanalizacji, do której podłączonych zostanie blisko 580 nieruchomości. Wykonanych zostanie także 8 przepompowni ścieków: 1 w Sadkach, 3 w Gorzycach i po 2 na terenie miejscowości Toki i Łężyny. Prace planuje się wykonać do końca 2014 r.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy