^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 W czwartek 28 czerwca br. odbyła się XXI sesja Rady Gminy Nowy Żmigród, na której jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 r. i jednogłośnie udzielono Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Wykonanie budżetu po stronie dochodowej w stosunku do przyjętego planu na 2011 r. zrealizowane zostało w 99%. Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie.

 

W posiedzeniu po raz pierwszy uczestniczyła i złożyła ślubowanie wybrana w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 3, obejmującym sołectwa Toki i Sadki – Pani Halina Samsel.

Porządek obrad uwzględniał także nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Zdrowia w Nowym Żmigrodzie.  Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 12 poz. 654 z późn. Zm.)  ustrój każdego podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie określa statut. Statut ten nadaje podmiot tworzący – jest to kompetencją Rady Gminy. W projekcie nowego statutu SPGOZ uwzględnione zostały propozycje Kierownika SPGOZ oraz wymogi dotyczące statutów wynikające z cytowanej wyżej ustawy.

{mosimage}{mosimage}{mosimage}

Uchwałą nr XXI/135/2012 wprowadzono Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowy Żmigród w roku 2012. Ma on zastosowanie w stosunku do zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów. Zgodnie z programem wyłapywanie zwierząt bezdomnych następuje na podstawie zgłoszeń dokonywanych w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie – Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Wyłapywanie zwierząt zajmuje się JPGKiM w Jedliczu, a zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje się na podstawie umowy z podmiotem prowadzącym usługi weterynaryjne – Gabinet Weterynaryjny „Animal” Potempa Magdalena Potempa Marcin s.c, ul. Czackiego 5, 38-200 Jasło. Przyjęty dokument daje także gminie możliwość nieodpłatnego przekazania do adopcji bezdomnego zwierzęcia osobie bądź jednostce, która zapewni mu odpowiednią opiekę. W przypadku braku możliwości zapewnienia mu opieki, Gmina umieści zwierzęta w schronisku dla zwierząt.

Na posiedzeniu przyjęto także uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców wodociągowo-kanalizacyjnych. Nowe stawki obowiązywać będą od 1 sierpnia.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy