^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują uchwalone w dniu 1 lipca 2011 r. przez Sejm RP zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mające na celu dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów, do tych które obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Zasadniczym zmianom, poprzez stopniowe wprowadzanie nowego systemu, ulegnie sposób odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jak również finansowania kosztów transportu odpadów i ich zagospodarowania.

 

Rząd wprowadził nową ustawę śmieciową, która nakazuje gminom gospodarowanie odpadami na ich terenie. Gmina ma obowiązek dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, dostarczania informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy – w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych.

Gminy mają obowiązek w pełni wdrożyć nowy system do końca czerwca 2013 r. Mieszkańcy nie będą samodzielnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów – zadanie to zostało powierzone Gminie, która na drodze przetargu wybierze firmę odbierającą odpady i odpowiednio zagospodarowującą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy. Opłaty pobierane od mieszkańców za odpady komunalne będą uiszczane na rzecz gminy.

Do 1 stycznia 2013 r. Rada Gminy ma obowiązek przyjąć nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Musi on być spójny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, którego aktualizację oraz uchwałę w sprawie wykonania Sejmik Województwa zobowiązany był podjąć do 1 lipca 2012 roku. Ogłoszony przez Urząd Marszałkowski plan gospodarki odpadami wskaże przyporządkowanie województw do konkretnych zakładów regionalnych, do których będą trafiały odpady. Takie przyporządkowanie stanowić będzie wskazówkę dla Rady Gminy do oszacowania kosztów wywozu śmieci, a także pozwoli ono na określenie wysokości tzw. „opłaty śmieciowej”. Ustalony zostanie termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu ustalenia wysokości opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości lub ich użytkownicy najprawdopodobniej poproszeni zostaną o przekazanie „deklaracji” zawierającej między innymi liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, jej powierzchnię, czy przeznaczenie.

Do dnia 30 czerwca 2013 r. właściciele nieruchomości muszą rozwiązać dotychczasowe umowy na odbiór odpadów komunalnych w celu uniknięcia ponoszenia podwójnych opłat.

Do czasu wdrożenia nowego systemu  odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców prowadzony będzie na dotychczasowych zasadach.

O zmianach, jakie czekają w związku z wejściem w życie „ustawy śmieciowej” będziemy informowali mieszkańców na bieżąco.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy