^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


  

 Informacja o bieżącym stanie Projektu
„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach
prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
nr K1K-66, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowy Żmigród

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z s. w Jaśle informuje, że w dn. 23.05.2012 r. strona szwajcarska podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Decyzja ta jest wynikiem pozytywnej oceny Kompletnej Propozycji Projektu, obejmującej m.in. studium wykonalności, kosztorysy inwestorskie, program funkcjonalno-użytkowy, audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej wraz z koncepcją techniczną. Wartość Projektu opiewa na 82,8 mln zł, z czego planowane dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wynosi równowartość 62,1 min zł, co stanowi 75% kosztów Projektu.

W dn. 01.06.2012 r. została podpisana przez Rząd Szwajcarii (reprezentowany przez Szwajcarską Agencję Rozwoju i Współpracy SDC) i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (reprezentowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) Umowa ws. Projektu.

W miesiącu czerwcu br. zostanie podpisana Umowa ws. Realizacji Projektu pomiędzy Instytucją Pośredniczącą (Władzą Wdrażającą Programy Europejskie) a Instytucją Realizującą (Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki). W chwili obecnej trwają prace polegające na opracowaniu i uzgodnieniu z Instytucjami Wdrażającymi Szwajcarsko-Polski Program Współpracy załączników do ww. Umowy.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje instalację kolektorów słonecznych na 117 obiektach użyteczności publicznej oraz 4266 domach prywatnych i instalację układów fotowoltaicznych na 4 basenach sportowych na terenie 20 Gmin Związku.

Instalacje kolektorów słonecznych montowane będą przez Wykonawcę, wyłonionego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej, w oparciu o zatwierdzoną przez stronę szwajcarską dokumentację przetargową (S1WZ). Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu, rozstrzygnięcie przetargów planowane jest na III i IV kwartał 2012 r. W chwili obecnej żaden Wykonawca nie jest uprawniony do oferowania Państwu instalacji kolektorów słonecznych w ramach niniejszego Projektu.

W najbliższym czasie na terenie Gminy odbędą się spotkania z Mieszkańcami, celem omówienia szczegółowych aspektów Projektu. Informacja o terminach spotkań zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Gminy.

Szczegółowe informacje o Projekcie znajdują się na stronie internetowej Związku www.wisloka.pl/solary/

                                                                                                           Z poważaniem
                                                                                                           Krzysztof Augustyn
                                                                                                           Wójt Gminy Nowy Żmigród

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu