^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Uchwałą nr XX/127/2012 z 18 maja 2012 r. Rada Gminy w Nowym Żmigrodzie przyjęła i zatwierdziła do realizacji projekt pn. „Nauka przez indywidualizację” w ramach działania 9.1, poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013. Celem głównym projektu jest zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów i wyrównywanie szans poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I–III w publicznych szkołach na terenie gminy Nowy Żmigród. Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2012/2013. Sfinansowany zostanie w 100% z dotacji.

Uczniowie objęci projektem wezmą udział w zajęciach dodatkowych, które realizowane będą na terenie poszczególnych szkół. Ich charakter i zapotrzebowanie na nie określone zostały przez dyrektorów poszczególnych placówek.

Zorganizowane zostaną: zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (zajęcia artystyczne, języki obce, zajęcia matematyczno-przyrodnicze); zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

Doposażona zostanie także baza dydaktyczna szkół biorących udział w projekcie – zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych, tablic multimedialnych i gablot ściennych.

Dzięki zwiększeniu jakości oferty edukacyjnej szkół i możliwości dostosowania jej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczniów zmniejszą się dysproporcje edukacyjne występujące między uczniami w trakcie procesu kształcenia, a pomoce dydaktyczne, w które zostaną doposażone szkoły będą służyć na zajęciach nauczania początkowego kolejnej grupie uczniów w następnych latach.

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy