^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 Realizacja nowych inwestycji, odbudowa tożsamości i integralności mieszkańców wsi z zachowaniem wartości życia wiejskiego, tworzenie wysokiej jakości i standardu życia, rewitalizacja zasobów podkarpackiej wsi, wykorzystanie energii i zaangażowania mieszkańców oraz ich integracja – to najważniejsze założenia Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011–2016 uchwalonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w listopadzie 2011  r.

 

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie i dużą liczbę nadesłanych zgłoszeń do udziału w programie, Zarząd Województwa Podkarpackiego objął cyklem planowanych zadań po 1 miejscowości ze zgłoszonych do programu gmin, a Rada Gminy w Nowym Żmigrodzie na sesji w dniu 29.02.2012 r. wybrała do składu grupy pilotażowej sołectwo Kąty. W miejscowości utworzona została Sołecka Grupa Odnowy, której liderem został sołtys wsi.

Działania programu realizowane będą m.in. poprzez cykl szkoleniowo-aktywizujący dla powstałych grup odnowy wsi i działania służące realizacji sołeckich strategii rozwoju.

Zadaniem cyklu szkoleniowo-aktywizującego jest przygotowanie liderów wiejskich do prowadzenia działań w ramach odnowy wsi w swojej społeczności sołeckiej poprzez przekazanie im modułowo opracowanych porcji wiedzy i umiejętności.

Wsparcie realizacji operacji finansowanych ze środków funduszu sołeckiego – to podstawowa forma służąca realizacji sołeckich strategii rozwoju. W ramach tej formy wsparcia przewiduje się wyłącznie dofinansowanie operacji (inwestycyjnych i nie inwestycyjnych) ujętych w sołeckich strategiach rozwoju, dla których podstawowym źródłem finansowania jest fundusz sołecki. Środki funduszu sołeckiego zostaną wsparte środkami pochodzącymi z budżetu samorządu województwa na zasadach ujętych w szczegółowych warunkach i trybie przyznawania pomocy przyjętych stosowną uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego. Ponadto mają zostać zorganizowane: szkolenia uzupełniające, konsultacje z moderatorami odnowy wsi, konkursy oraz wsparcie informacyjno-komunikacyjne i inne formy pomocy.

Nie ulega wątpliwości, iż podkarpacka wieś na przestrzeni lat będzie w dalszym ciągu ulegać przemianom. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich nie jest możliwy bez bezpośredniego i szerokiego udziału społeczności lokalnych, które powinny przejąć odpowiedzialność za przyszłość wsi, wykorzystanie miejscowych zasobów, ukierunkowanie lokalnych inicjatyw – między innymi poprzez formułowane oddolnie wizje rozwoju swoich miejscowości.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy