^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Dotyczy:  Projektu „Instalacja systemow energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej   oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” nr SPPW/P/2.1.2/09/15, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

 

Informacja o bieżącym stanie Projektu.

W chwili obecnej trwa opracowywanie Kompletnej Propozycji Projektu (KPP), w tym studium wykonalności, w ramach dofinansowania udzielonego przez Szwajcarię z Funduszu na Przygotowanie Projektow Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Opracowywany jest projekt umowy porozumienia pomiędzy Związkiem, a Gminami Partnerskimi, określającej zasady współpracy, która po podpisaniu przez wszyskie strony stanowić będzie niezbędny załącznik do KPP.

Według harmonogramu prac, sporządzona dokumentacja KPP będzie podlegać ocenie przez Instytucje Wdrażające Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, tj. Władzę Wdrażającą Programy Europejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ambasadę Szwajcarii w Polsce oraz Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych SECO w Szwajcarii. Po zatwierdzeniu KPP, Związek będzie ubiegać się o globalne dofinansowanie dla całego Projektu. Ostateczna decyzja w sprawie dofinansowania Projektu ze strony szwajcarskiej spodziewana jest w II połowie 2012 r.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy