^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Obecnie w Polsce jednostką pomocniczą gminy, charakterystyczną dla obszarów wiejskich, jest sołectwo. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa Rada Gminy w statucie sołectwa. Według stanu w dniu 31 grudnia 2008 roku w Polsce było 40459 sołectw.

 

 

W naszej gminie jest  19 sołectw. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtysa oraz radę sołecką wyłaniają stali mieszkańcy danego sołectwa w tajnym i bezpośrednim głosowaniu na zebraniu wiejskim.

Organem stanowiącym i kontrolnym jest zebranie wiejskie (zebranie ogółu mieszkańców), wykonawczym sołtys, który ma prawo do brania udziału i występowania na forum rady gminy (nie ma on jednak tam prawa głosu). Organem doradczym jest zaś rada sołecka. Od 2009 roku sołectwo dysponuje funduszem sołeckim.

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 7 stycznia 2011 roku został ustalony terminarz wyborów sołtysów w poszczególnych sołectwach. Do tej pory przeprowadzono wybory w Łężynach (20.01.2011), gdzie sołtysem po raz kolejny został Henryk Czaja oraz w Mytarce (25.01.2011)- tutaj, też po raz kolejny został wybrany Ryszard Bęben. Dzisiaj o godzinie 17.30 kolejne wybory sołtysa, tym razem w Skalniku w Sali Domu Ludowego.

Wybory w poszczególnych sołectwach będą trwały do 29 marca. Wtedy okaże się,  kto będzie przedstawicielem najniższego szczebla samorządowego, który jest zarazem najbliżej mieszkańców, w każdej miejscowości. Dobry wybór sołtysa to gwarancja dalszego rozwoju miejscowości i społeczności lokalnej, której potrzeby sołtys powinien znać i starać się o jak największą pomoc nie tylko ze strony Urzędu Gminy ale także ze strony Starostwa i wyższych szczebli samorządowych.

Terminarz zebrań wyborczych – wybory sołtysów i rad sołeckich – 2011 rok .

Miejscowość

Termin

Godzina

Miejsce

Nowy

Żmigród

 01.02.2011

18.00

Gminny Ośrodek Kultury

Toki

 03.02.2011

17.30

Dom Ludowy

Desznica

08.02.2011

17.00

Dom Ludowy

Gorzyce

10.02.2011

17.30

Dom Ludowy

Brzezowa

15.02.2011

17.30

Dom Ludowy

Kąty

17.02.2011

17.30

Gimnazjum

Siedliska Żmigrodzkie

22.02.2011

18.00

Dom Strażaka

Mytarz

24.02.2011

17.30

Dom Ludowy

Sadki

01.03.2011

18.00

Dom Ludowy

Stary Żmigród

03.03.2011

18.00

Dom Ludowy

Grabanina

08.03.2011

17.30

Dom Strażaka

Jaworze

10.03.2011

17.30

Dom Ludowy

w Desznicy

Makowiska

17.03.2011

17.30

Dom Ludowy

Nienaszów

22.03.2011

17.00

Dom Ludowy

Nienaszów - Sośniny

24.03.2011

17.30

Dom Ludowy

Łysa Góra

29.03.2011

17.30

Dom Ludowy

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy