^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W dniu 20 stycznia doszło do uchwalenia jednych z najważniejszych uchwał w roku 2011. Pierwszą była uchwała w sprawie zatwierdzenia cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Żmigród na rok 2011, a kolejną uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2011 rok.

 

 

Po obradach w komisjach Radni na sesji przyjęli budżet, po autopoprawkach,  w wysokości 28 282 687 zł,  z czego dochody to 24 049 567 zł, natomiast deficyt budżetowy na ten rok wynosi 4 233 120 zł. Prognozowane zadłużenie naszej gminy na koniec 2011 roku to 24,58 % planowanych dochodów.

Do ważniejszych uchwał należało też zatwierdzenie cen wody i ścieków na terenie gminy. Po krótkich dyskusjach, w których brał udział Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Krzysztof Wnęk zatwierdzono znajdujący się poniżej cenniki wody i ścieków, który na mocy uchwały, wchodzącej w życie z dniem 1 lutego 2011 roku, obowiązuje od 01.02.2011 do 31.01.2012. Ponadto podjęto jeszcze jedną uchwałę zwiększającą kapitał Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej o 100 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup beczkowozu, służącego do odbioru ścieków z miejscowości nieskanalizowanych.

Innymi uchwałami nad którymi debatowali Radni były:w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Nowym  Żmigrodziena  2011 rok oraz  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w  Nowym Żmigrodzie na 2011 rok.

Na sesji byli obecni wszyscy radni a wśród gości znajdowali się sołtysi wsi oraz wiceprzewodniczący rady powiatu Grzegorz Pers, który jako przedstawiciel Starosty zapewnił Wójta Gminy oraz Radnych o planach rmontu dróg powiatowych w Gminie Nowy Żmigród.

 

Uchwalenie budżetu gminy to najważniejsza uchwała w roku, która umożliwia wykonanie budżetu gminy. Wójt Gminy przedstawił budżetu Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu Gminy Nowy Żmigród.

W budżecie na rok 2011 nie zapomniano o żadnej dziedzinie życia społecznego, o czym świadczą głosy Radnych. 

 

LP

  1. Cennik opłat za dostarczanie wody dla gospodarstw domowych

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

5,50 zł

5,94 zł

2,73 zł

2,95 zł

2,77

2,99

LP

  1. Cennik opłat za dostarczanie wody dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

5,53 zł

5,97 zł

-

-

5,53 zł

5,97 zł

LP

  1. Cennik opłat za dostarczanie wody dla  pozostałych odbiorców

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

5,53 zł

5,97 zł

2,18 zł

2,35 zł

3,35 zł

3,62 zł

LP

  1. Cennik opłat za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

6,98 zł

7,54 zł

2,58 zł

2,79 zł

4,40 zł

4,75 zł

LP

  1. Cennik opłat za odprowadzanie ścieków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

6,98 zł

7,54 zł

-

-

6,98

7,54zł

LP

  1. Cennik opłat za odprowadzanie ścieków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – ścieki inne niż bytowe, o parametrach możliwych do oczyszczania w istniejącej oczyszczalni ścieków

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

7,50 zł

8,10 zł

-

-

7,50

8,10

LP

  1. Cennik opłat za odprowadzanie ścieków dla pozostałych odbiorców

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

6,98 zł

7,54 zł

1,73 zł

1,87 zł

5,25 zł

5,67 zł

 

 

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy