^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

Wójt Gminy Nowy Żmigród ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowy Żmigród, położonej w obrębie Jaworze, oznaczonej numerami geodezyjnymi 135, 137/1, 137/2, 138 o łącznej powierzchni 0,6355 ha.

 

II PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY
w Nowym Żmigrodzie przy ul. Mickiewicza 2
w dniu 10 grudnia 2012 r. o godz. 9.00

Informacje o sprzedawanej nieruchomości:

Nieruchomość położona w centrum miejscowości Jaworze, zabudowana budynkiem i budowlami byłej spółdzielni produkcyjnej, wpisana do ksiąg wieczystych nr 34991, 37419. Na działce nr 137/2 znajduje się budynek byłej obory, działki tworzą z sobą kompleks terenu. Przez działki przebiega sieć gazowa i elektryczna. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w terenach przeznaczonych pod przemysł, usługi i budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Posiada dostęp do drogi powiatowej.

CENA WYWOŁAWCZA : 55 200 zł netto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych netto) plus należny podatek vat.
Ww. nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Minimalne postąpienie nie niższe niż 600 zł (słownie: sześćset złotych).

W przetargu mogą brać udział osoby jeżeli wpłacą na konto w ING Bank Śląski O/Jasło Nr 65 1050 1458 1000 0022 2149 5852 wadium w wysokości 5000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych) do dnia 7 grudnia 2012 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie. Koszty zawarcia umowy notarialnej opłat sądowych i wyceny nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.

Wójt Gminy Nowy Żmigród zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej.

Pierwszy przetarg w dniu 4 października 2012 r. odbył się wynikiem negatywnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w U.G. Nowy Żmigród
w poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7.30 - 15.30,
w środę w godz. 7.30 - 17.00, w piątek 7.30 - 14.00
tel. nr 13 44 826 17
oraz na stronach www.bip.nowyzmigrod.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy