^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) i przejęciem obowiązków gospodarowania odpadami komunalnymi przez Gminę Nowy Żmigród, zmieniają się od dnia 1 lipca 2013 r. zasady zawierania umów i pobierania opłat za wywóz odpadów komunalnych. Deklaracja o wysokości opłat stanowi umowę będącą podstawą do naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Usługi wywozu odpadów od właścicieli nieruchomości będą wykonywane na dotychczasowych warunkach do 30 czerwca 2013 r. W związku z powyższym aktualne umowy spisane pomiędzy właścicielami nieruchomości a Firmą EKO-MAX Kotulak Jerzy, w odpowiednim czasie zostaną rozwiązane. Od 1 lipca 2013 r. wywozem odpadów zajmować się będzie firma wybrana w drodze przetargu, a opłaty za gospodarowanie odpadami pobierane będą przez Gminę na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.
 

 

Mieszkańcy mają możliwość wyboru prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych w sposób selektywny (segregacja na: szkło, plastik, złom, makulatura, pozostałe) lub nieselektywny (odpady zmieszane).

TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Właściciele zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowy Żmigród, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród wypełnionej deklaracji w terminach:
− pierwszą w terminie do 15 lutego 2013 roku,
− w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
− kolejną w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie w pokoju nr 23, II piętro w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30–15.30, środa: 7.30–17.00, piątek: 7.30–14.00.

OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE OBOWIĄZUJĄCA OD 1 LIPCA 2013 R.

Rada Gminy Nowy Żmigród ustaliła stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów zamieszkałych w wysokości (niezależnie od ilości wystawionych worków):
1)  13.00 zł brutto miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny,
2)     5.00 zł brutto miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny.

TERMINY PŁATNOŚCI

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Nowy Żmigród opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w następujących terminach:
- za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień  do 20 września 2013 r.,
- za miesiąc październik, listopad, grudzień do 20 grudnia 2013 r.,
- za miesiąc styczeń, luty, marzec do 20 marca 2014 r.,
- za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec do 20 czerwca 2014 r.,
- za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień  do 20 września 2014 r.,
- za miesiąc październik, listopad, grudzień do 20 grudnia 2014 r.,

Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Nowy Żmigród, przelewem, lub pocztą na rachunek Gminy Nowy Żmigród  nr 06105014581000002221494004.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Dokładny harmonogram odbioru odpadów zostanie ustalony po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu przedsiębiorcy.

OBOWIĄZKI WŁAŚCIELI

Każdy właściciel nieruchomości zaopatruje się w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych we własnym zakresie.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy