^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


17 listopada w Kątach miało miejsce Podsumowanie Programu Integracji  Społecznej. Na spotkanie przybyły władze gminy Nowy Żmigród, liderzy lokalnych stowarzyszeń, a także zaproszeni goście. Spotkanie miało charakter sprawozdania z dwóch lat prężnego działania Programu Integracji Społecznej na terenie naszej gminy. 

 

 

 

PIS jest jednym z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, który określony został w umowie pożyczki zawartej pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 kwietnia 2006 r. Na realizację PPWOW przeznaczono 72,2 mln euro, w tym 40 mln na usługi społeczne w ramach Programu Integracji Społecznej, którego celem było podnoszenie poziomu integracji społecznej na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich poprzez organizację zajęć integracyjnych i edukacyjnych oraz spotkań kulturalnych. Środki finansowe z programu umożliwiły gminom realizację usług społecznych dla osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin. Usługi te mogły być świadczone przez organizacje pozarządowe oraz publicznych i prywatnych usługodawców, a ich realizacja wynikać miała z opracowanych gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Do udziału w programie zakwalifikowano 500 gmin z 13 województw, w tym 51 z podkarpackiego, biorąc przy wyborze pod uwagę: wskaźniki związane z położeniem gminy (peryferyjność położenia), negatywną charakterystykę struktury demograficznej, niekorzystną charakterystykę struktury gospodarczej, wysoki stopień występowania problemów sfery społecznej, w tym również aktywności społecznej oraz liczebność miast w przypadku gmin miejsko-wiejskich.

 Gmina Nowy Żmigród otrzymała w ramach programu do rozdysponowania kwotę 499 021,94 zł, z czego usługi o wartości około 370 tys. zł w latach 2008–2010 r. świadczyła Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Subregion magurski – szansa na rozwój“, organizując: w 2008 r. wyjazdy na basen, dożynki gminne, Dni Żmigrodu, oraz spotkanie opłatkowo-wigilijne dla ubogich; w 2009 r. wycieczkę do Warszawy dla klas l gimnazjum, wyjazd przedstawicieli Gminy Nowy Żmigród na Podkarpackie Targi Usług Społecznych do Kołaczyc, projekt W pogórzańskiej chacie (kursy: fotograficzny, gotowania, tańca oraz kurs kosmetyczny, a także utworzenie zespołu folklorystycznego Magurzanki, dla którego zakupiono 20 kompletów strojów regionalnych), projekt Zabawa i rozwój (zajęcia aerobiku, warsztaty bibułkarskie, zajęcia ruchowe dla kl. 0 i przedszkolaków, zajęcia plastyczne, turniej piłki siatkowej, konkurs na najpiękniejszy ogródek w gminie Nowy Żmigród). Zakupiono także nowoczesny i bezpieczny plac zabaw, który ulokowano przy Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie. W 2010 r. przy tymże przedszkolu zorganizowano Gminny Dzień Dziecka. Ponadto w ramach programu w 2010 r. stowarzyszenie zorganizowało: warsztaty wyrobów z siana, konkurs piosenki wakacyjnej Śpiewać każdy może, zajęcia edukacyjno-plenerowe …sami nie wiecie, co posiadacie…, biesiadę strażacką oraz zajęcia plastyczno-teatralne. Relacje z realizacji poszczególnych zadań zamieszczone są na stronie internetowej stowarzyszenia <a href=http://subregionmagurski.eu/>subregion magurski</a>

Oprócz Stowarzyszenia „Subregion magurski – szansa na rozwój”zaistniały też na Tereni gminy 3 inne stowarzyszenia, które świadczyły usługi w ramach programu.

 Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” w 2009 roku realizowało projekt pod nazwą Punkt porad,  czyli bezpłatne porady prawne, podatkowe, psychologiczne i pedagogiczne. W 2010 roku stowarzyszenie zorganizowało warsztaty dla lokalnych liderów w Cieszynie, wizytę studyjną dla KGW w gminach Kańczuga i Hrubieszów oraz naukę jazdy konnej. W latach 2009–2010 stowarzyszenie świadczyło usługi o wartości 59 575,60 zł.

 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju wsi Kąty „Pokolenie”,które powstało w 2010 roku, zorganizowało projekt Uniwersytet pod strzechą, w ramach którego odbyły się zajęcia haftu matematycznego, warsztaty decoupage-u oraz aerobiku. Stowarzyszenie zrealizowało także projekt Łączymy pokolenia ciepłym obiadem, w ramach którego wybrano 20 starszych i samotnych osób, którym w czasie dwóch wakacyjnych tygodni dowożono ciepłe posiłki przygotowywane przez dzieci. Stowarzyszenie świadczyło usługi o wartości 50 419,32 zł.

 

Klub Sportowo-Rekreacyjny „e6” zrealizował cykl zawodów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na ternie gminy. Projekt Sportowe lato w Gminie Nowy Żmigród realizowany był od lipca do września 2010 roku i obejmował: wakacyjną ligę piłkarską, młodzieżowy turniej piłkarski, zawody biegowe, zajęcia szkoleniowe nauki gry w szachy oraz turniej szachowy zorganizowany w Nowym Żmigrodzie. Stowarzyszenie świadczyło usługi o wartości 12 022,14 zł.

 

Prezesi stowarzyszeń zdali sprawozdanie ze swojej działalności przed władzami gminy i regionalnym konsultantem PIS-u Agnieszką Krzemień, której podziękowali za wspaniałą współpracę.

 

Na zakończenie uczestnicy zajęć organizowanych przez stowarzyszenia zaprezentowali w części artystycznej i wystawie rękodzieła zdobyte umiejętności.  

 

/ep/

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy