^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Zarządzenie Nr 54/12
Wójta Gminy Nowy Żmigród
z dnia 17.07.2012 roku 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  wsparcie zadania publicznego
w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży 
− „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Nowy Żmigród  w miejscowościach Łężyny, Kąty, Nienaszów.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/86/2011 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 25 listopada  w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Nowy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku,

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na  wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży − „Budowa placów zabaw na terenie gminy Nowy Żmigród  w miejscowościach Łężyny, Kąty, Nienaszów.

§ 2.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3.

Oferty należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2011, nr 6 poz. 25). Oferty należy składać w  terminie do dnia 8  sierpnia 2012 r.

§ 4.

Warunki konkursu określa ogłoszenie które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie, z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród  (www.bip.nowyzmigrod.pl), na stronie internetowej  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

ogłoszenie
arkusz oceny

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy