^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


{mosimage}LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE                              

„SUBREGION MAGURSKI – SZANSA NA ROZWÓJ”                              

zaprasza na                           

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW                              

dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania

w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,

działania:

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,

„Tworzenie i rozwój mikroprzdsiębiorstw”

 

 Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie

20 marca 2011 r. od godz. 15.00

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach ww. działań. Szkolenie obejmować będzie omówienie warunków uzyskania pomocy oraz wniosków o dofinansowanie.

 

Poziom pomocy finansowej w ramach działań wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Rolnicy i mikroprzedsiębiorcy będą mogli w sumie uzyskać ok. 265 tys. zł dofinansowania na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej.

 Więcej informacji uzyskać można na stronie www.subregionmagurski.eu, w biurze stowarzyszenia w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2 lub pod nr tel. 134482611

Wielu właścicieli gospodarstw rolnych poszukuje dochodów poza rolnictwem. Kiedy pojawi się pomysł na przedsięwzięcie, należy jeszcze poszukać wsparcia finansowego na jego realizację. Producenci rolni oraz członkowie ich rodzin mogą  otrzymać wsparcie zarówno na podjęcie, jak i rozwijanie działalności pozarolniczej  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007–2013 – działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

W II kwartale 2011 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion magurski – szansa na rozwój” rolnicy i mikroprzedsiębiorcy będą mogli uzyskać w sumie ok. 265 tys. zł na podjęcie lub rozwój działalności pozarolniczej.

 

Koszty refundowalne dotyczyć mogą:

1)     budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemiesz­kalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiór­ki;

2)     nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istnie­jących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiór­ki;

3)     zagospodarowania terenu;

4)   zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;

5)     zakupu sprzętu  komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;

6)     zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobo­wych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przy­czep:

a)     w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyj­nych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,

b)     w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyj­nych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności nierolniczej w zakresie innym niż usługi transportowe;

     7)  rat zapłaconych tytułem wykonania  umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 4-6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy