^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


SPS 341-1/16/09    

                                                                                                Nowy Żmigród  05.08.2009r.  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP Zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr SPS 341-1/16/09 na  Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla Gminy Nowy Żmigród” zostało rozstrzygnięte.

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

 Z.U.P.H. HAŻBUD sp. z o.o.ul. Dukielska 83 a38-300 Gorlice na kwotę 13.982.723,96 PLN brutto

(słownie: trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote 96/100 brutto)

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, która otrzymała 300 punktów w kryterium cena, wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, spełniająca warunki SWIZ.

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęło  4 oferty,

 

Zamawiający wykluczył jednego Oferenta:

Konsorcjum INTROL S.A.           

ul. Kościuszki 112

40-519 Katowice

Zakład Instalacyjny Wod.- Kan.Co i Gaz Jan Orczyk

ul. Ostrowiecka 100

27-200 Starachowice 

Zamawiający informuje, że oferta wykluczonego Oferenta uznana zostaje za odrzuconą. 

Zamawiający, zgodnie z postanowieniami art.92 ust.1 pkt 1 ustawy PZP podaje informację dotyczącą Oferentów, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert oraz otrzymaną punktacją :

  

Lp.

Nazwa firmy oraz siedziba i adres Wykonawcy

Cena zł (brutto)

Liczba punktów w kryterium „ Cena”

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe“WOLIMEX” Eugeniusz Wojakul. Tarnowska 3334-600 Limanowa

netto: 12.767.353,09

brutto: 15.576.170,77

269,28

2.

Zakład Usługowo-Produkcyjno -Handlowy “HAŻBUD” sp. z o.o.ul. Dukielska 83 a, 38-300 Gorlice

netto: 11.461.249,15

brutto: 13.982.723,96

300,00

3.

KonsorcjumPrzedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A.ul. Grodzka 26, 38-400  Krosno P.U.P.H OTECH Sp. z o.o. ul. Dukielska 83,  38-300 Gorlice PRIiM Sp. z o.o. W Jaśle ul. 3-go Maja 30, 38-200 Jasło

netto: 14.697.046,91

brutto: 17.930.397,23

233,94

 

Wybrany oferent zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 17.08.2009 r.

 

Środki ochrony prawnej  

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnosić protest do Zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto, lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                      mgr Krzysztof Augustyn

  

Otrzymują:

1.Uczestnicy postępowania

2. A/a

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy