^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Nowy Żmigród: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla Gminy Nowy Żmigród UDA-RPPK.04.01.00-18-037/08-00
Numer ogłoszenia: 223872 - 2009; data zamieszczenia: 06.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowy Żmigród , ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, woj. podkarpackie, tel. 013 4415605, faks 013 4415605 w. 37.

Adres stronu internetowej zamawiającego: http://www.nowyzmigrod.eu

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla Gminy Nowy Żmigród UDA-RPPK.04.01.00-18-037/08-00.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla Gminy Nowy Żmigród UDA-RPPK.04.01.00-18-037/08-00 Kontrakt obejmuje: budowa oczyszczali ścieków w miejscowości Nowy Żmigród budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni w m. Nowy Żmigród budowa sieci kanalizacyjnych, grawitacyjnych i tłocznych wraz z przepompowniami ścieków, które stanowić będą zlewnie planowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Żmigród , obejmująca następujące inwestycje: - budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Nowy Żmigród - budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Mytarz - budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Mytarka Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla Gminy Nowy Żmigród . Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Nowy Żmigród Do realizacji przewidziana jest oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości docelowej Qdśr = 500 m3/d wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla m. Nowy Żmigród , Mytarz i Mytarka . Opisywana Oczyszczalnia ścieków będzie zlokalizowana w miejscowości Nowy Żmigród na terenie działki nr: 4/3. Działka jest własnością gminy Nowy Żmigród. Do oczyszczalni dojazd zapewniony będzie projektowana drogą dz. Nr 1001, od drogi żwirowej biegnącej w miejscowości Nowy Żmigród nr dz. 988. Miejscowości, w których realizowana będzie budowa kanalizacji sanitarnych tj.: Nowy Żmigród , Mytarz i Mytarka położone są w gminie Nowy Żmigród.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3, 45.23.32.23-8, 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.25.21.00-9, 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2010.

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIAInformacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 200000 PLN Wadium słownie : dwieście tysięcy PLN 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 65105014581000002221495852 Bank Śląski Oddział Jasło Z dopiskiem Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla gminy Nowy Żmigród 2) W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 3) Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli: - jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w pkt 11.2.1).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 tekst jednolity). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), d) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), e) złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 u.p.z.p i o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p (wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą jedno oświadczenie podpisane przez każdego z wykonawców lub przez ich pełnomocnika) według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW; 2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia . W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): a) posiadać przeciętne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat, (liczonych od dnia wszczęcia postępowania) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w wysokości co najmniej 40 pracowników. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW,( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów wspólnych lub odnoszących się tylko do Wykonawcy spełniającego niniejszy warunek udziału w postępowaniu) b) wskaże do wykonania niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz uprawnień budowlanych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności: 1) Ekspert 1 (1 osoba) - Przedstawiciel Wykonawcy posiadający: - co najmniej 5 lat doświadczenia w zarządzaniu kontraktami na roboty jako przedstawiciel wykonawcy, kierownik projektu lub kierownik budowy w tym przy co najmniej jednej realizacji kontraktu/zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o wartości robót budowlanych minimum 10 mln PLN; - posiadający znajomość Warunków Kontraktowych FIDIC; 2) Ekspert 2 (1 osoba) - Kierownik budowy - posiadający: - wykształcenie techniczne; - doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych i /lub na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego kontraktu/zadania dotyczącego budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej o długości każdego z wskazanego kontraktu / zadania min. 20 km; 3) Ekspert 3 (1 osoba)- Kierownik robót sanitarnych - posiadający: - wykształcenie techniczne; - doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych przy realizacji co najmniej dwóch kontraktów/zadań sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych o długości łącznej wskazanych kontraktów/zadań sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych min. 10 km; 4) Ekspert 4 (1 osoba)- Kierownik robót sanitarnych - posiadający: - wykształcenie techniczne; - doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych przy realizacji co najmniej dwóch kontraktów/zadań dotyczących budowy lub przebudowy oczyszczani ścieków. 5) Ekspert 5 (1 osoby)- Kierownik robót elektrycznych oraz AKPiA - posiadający: - wykształcenie techniczne; - doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych i AKPiA przy realizacji co najmniej jednego kontraktu/zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej; 6) Ekspert 6 (1 osoba) - Kierownik robót konstrukcyjno - budowlanych posiadający: - wykształcenie techniczne, - doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót konstrukcyjno - budowlanych w tym przy realizacji co najmniej jednego kontraktu/zadania dotyczącego budowy/rozbudowy oczyszczalni ścieków; 7) Ekspert 7 (1 osoba) - technolog oczyszczania ścieków - posiadający: - wykształcenie techniczne, - doświadczenie jako technolog przy realizacji co najmniej dwóch kontraktów/zadań dotyczących budowy i rozruchu oczyszczalni ścieków. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: wykaz osób i podmiotów którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, wymienione dokumenty muszą złożyć wszyscy Wykonawcy łącznie). c) osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają z odpowiednie uprawnienia: Ekspert 2 (1 osoba) - Kierownik budowy - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; Ekspert 3 (1 osoba)- Kierownik robót sanitarnych - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; Ekspert 4 (1 osoba)- Kierownik robót sanitarnych - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; Ekspert 5 (1 osoby)- Kierownik robót elektrycznych - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; Ekspert 6 (1 osoba) - Kierownik robót konstrukcyjno - budowlanych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; Dokumenty stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (dz. u. z 2006r. nr 156, poz. 1118; ze zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 z 2006r., poz. 578;). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia ( zależnie od zakresu obowiązków danego Eksperta ) i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, przedkładają te dokumenty, zgodnie wymaganiami określonymi w pkt. 9.1.2.b). d) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zamówienie spełniające poniższe warunki: - Wykonać co najmniej jeden kontrakt/zadanie dotyczące budowy/rozbudowy sieci kanalizacyjnej o długości wskazanego kontraktu/ zadania min. 20 km. - Wykonać co najmniej jeden kontrakt/zadanie dotyczące budowy/rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum Q=300 m3/d - Wykonać co najmniej jeden kontrakt/zadanie z zakresu gospodarki wodno ściekowej o wartości robót budowlanych minimum 5 mln PLN ( bez podatku VAT ) W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW oraz dokument potwierdzający, że wskazana robota budowlana została wykonana należycie i terminowo (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów wspólnych lub odnoszących się tylko do Wykonawcy spełniającego niniejszy warunek udziału w postępowaniu) 3) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa): a) Wykonawca osiągnął w każdym roku obrotowym z ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, roczne przychody netto ze sprzedaży w wysokości, co najmniej 4,5 mln. PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć rachunek zysków i strat za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego,- innych dokumentów określający roczne przychody netto (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, dokumenty może przedłożyć Wykonawca/wcy spełniający niniejszy warunek) b) posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 4 mln PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 mln PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w którym posiadają rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej; (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, dokumenty może przedłożyć Wykonawca/wcy spełniający niniejszy warunek) c) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 3 mln PLN (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, dokumenty może przedłożyć Wykonawca/wcy spełniający niniejszy warunek) 6.Średnie Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: /spełnia - nie spełnia/..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 tekst jednolity). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), d) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 2. Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: 1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.1.1).a), 9.1.1).c) i 9.1.1).d), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 9.1.1).b składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 u.p.z.p 3) Stosownie do treści § 2 ust. 2 powołanego powyżej Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 9.2.1)a) i c) oraz 9.2.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt 9.2.1)b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.2.1).a), 9.2.1).b) 9.2.1).c), i 9.2.2) IDW zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt. 9.2.3) IDW stosuje się odpowiednio. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.1.niniejszej IDW są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.2.1. i pkt. 9.2.2. niniejszej IDW są składane w formie oryginału lub kopii (potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność oryginałem), przetłumaczonych na język polski potwierdzone przez Wykonawcę. 5. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych określonych w Pkt 9 IDW, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu na niniejsze roboty w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm e) złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 u.p.z.p i o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p (wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą jedno oświadczenie podpisane przez każdego z wykonawców lub przez ich pełnomocnika) według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW; 2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia . W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): a) posiadać przeciętne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat, (liczonych od dnia wszczęcia postępowania) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w wysokości co najmniej 40 pracowników. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW,( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów wspólnych lub odnoszących się tylko do Wykonawcy spełniającego niniejszy warunek udziału w postępowaniu) b) wskaże do wykonania niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz uprawnień budowlanych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności: 1) Ekspert 1 (1 osoba) - Przedstawiciel Wykonawcy posiadający: - co najmniej 5 lat doświadczenia w zarządzaniu kontraktami na roboty jako przedstawiciel wykonawcy, kierownik projektu lub kierownik budowy w tym przy co najmniej jednej realizacji kontraktu/zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o wartości robót budowlanych minimum 10 mln PLN; - posiadający znajomość Warunków Kontraktowych FIDIC; 2) Ekspert 2 (1 osoba) - Kierownik budowy - posiadający: - wykształcenie techniczne; - doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych i /lub na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego kontraktu/zadania dotyczącego budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej o długości każdego z wskazanego kontraktu / zadania min. 20 km; 3) Ekspert 3 (1 osoba)- Kierownik robót sanitarnych - posiadający: - wykształcenie techniczne; - doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych przy realizacji co najmniej dwóch kontraktów/zadań sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych o długości łącznej wskazanych kontraktów/zadań sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych min. 10 km; 4) Ekspert 4 (1 osoba)- Kierownik robót sanitarnych - posiadający: - wykształcenie techniczne; - doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych przy realizacji co najmniej dwóch kontraktów/zadań dotyczących budowy lub przebudowy oczyszczani ścieków. 5) Ekspert 5 (1 osoby)- Kierownik robót elektrycznych oraz AKPiA - posiadający: - wykształcenie techniczne; - doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych i AKPiA przy realizacji co najmniej jednego kontraktu/zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej; 6) Ekspert 6 (1 osoba) - Kierownik robót konstrukcyjno - budowlanych posiadający: - wykształcenie techniczne, - doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót konstrukcyjno - budowlanych w tym przy realizacji co najmniej jednego kontraktu/zadania dotyczącego budowy/rozbudowy oczyszczalni ścieków; 7) Ekspert 7 (1 osoba) - technolog oczyszczania ścieków - posiadający: - wykształcenie techniczne, - doświadczenie jako technolog przy realizacji co najmniej dwóch kontraktów/zadań dotyczących budowy i rozruchu oczyszczalni ścieków. . W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: wykaz osób i podmiotów którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, wymienione dokumenty muszą złożyć wszyscy Wykonawcy łącznie). c) osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają z odpowiednie uprawnienia: Ekspert 2 (1 osoba) - Kierownik budowy - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; Ekspert 3 (1 osoba)- Kierownik robót sanitarnych - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; Ekspert 4 (1 osoba)- Kierownik robót sanitarnych - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; Ekspert 5 (1 osoby)- Kierownik robót elektrycznych - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; Ekspert 6 (1 osoba) - Kierownik robót konstrukcyjno - budowlanych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; Dokumenty stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (dz. u. z 2006r. nr 156, poz. 1118; ze zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 z 2006r., poz. 578;). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia ( zależnie od zakresu obowiązków danego Eksperta ) i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, przedkładają te dokumenty, zgodnie wymaganiami określonymi w pkt. 9.1.2.b). d) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zamówienie spełniające poniższe warunki: - Wykonać co najmniej jeden kontrakt/zadanie dotyczące budowy/rozbudowy sieci kanalizacyjnej o długości wskazanego kontraktu/ zadania min. 20 km. - Wykonać co najmniej jeden kontrakt/zadanie dotyczące budowy/rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum Q=300 m3/d - Wykonać co najmniej jeden kontrakt/zadanie z zakresu gospodarki wodno ściekowej o wartości robót budowlanych minimum 5 mln PLN ( bez podatku VAT ) W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW oraz dokument potwierdzający, że wskazana robota budowlana została wykonana należycie i terminowo (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów wspólnych lub odnoszących się tylko do Wykonawcy spełniającego niniejszy warunek udziału w postępowaniu) 3) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa): a) Wykonawca osiągnął w każdym roku obrotowym z ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, roczne przychody netto ze sprzedaży w wysokości, co najmniej 4,5 mln. PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć rachunek zysków i strat za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego,- innych dokumentów określający roczne przychody netto (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, dokumenty może przedłożyć Wykonawca/wcy spełniający niniejszy warunek) b) posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 4 mln PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 mln PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w którym posiadają rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej; (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, dokumenty może przedłożyć Wykonawca/wcy spełniający niniejszy warunek) c) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 3 mln PLN (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, dokumenty może przedłożyć Wykonawca/wcy spełniający niniejszy warunek) 2. Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: 1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.1.1).a), 9.1.1).c) i 9.1.1).d), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 9.1.1).b składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 u.p.z.p 3) Stosownie do treści § 2 ust. 2 powołanego powyżej Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 9.2.1)a) i c) oraz 9.2.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt 9.2.1)b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.2.1).a), 9.2.1).b) 9.2.1).c), i 9.2.2) IDW zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt. 9.2.3) IDW stosuje się odpowiednio. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.1.niniejszej IDW są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.2.1. i pkt. 9.2.2. niniejszej IDW są składane w formie oryginału lub kopii (potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność oryginałem), przetłumaczonych na język polski potwierdzone przez Wykonawcę. 5. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych określonych w Pkt 9 IDW, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu na niniejsze roboty w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nowyzmigrod.eu/index.php/Budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-i-oczyszczalni-sciekow-dla-Gminy-Nowy-Zmigrod.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2 38 - 230 Nowy Żmigród pokój nr 21.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2 38 - 230 Nowy Żmigród pokój nr 19.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013.                                                                                                 

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Augustyn

Załączniki:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

2. Umowa -  kontrakt

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Zestawienie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

6. Zestawienie zbiorcze dokumentacji projektowej

7. Przedmiar robót

8. Dokumentacja projektowa - część I

9. Dokumentacja projektowa - część II

10. Dokumentacja projektowa - część III

11. Informacja BIOZ

12. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ 1

13. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ 2

14. MODYFIKACJA SIWZ

15. ZMODYFIKOWANA SIWZ Z DNIA 17.07.2009

16. WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEDMIAR ROBÓT 16.07.2009

17. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ 3

18. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ 4

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy