^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Na mocy uchwały Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na terenie gminy utworzone zostały jednostki pomocnicze w postaci sołectw. Jednostki te działają w oparciu o statut nadany im przez Radę Gminy.

Jednostkami pomocniczymi w gminie są następujące sołectwa:

Sołectwo
 Imię i nazwisko sołtysa
 Nr telefonu
Brzezowa
Piotr Bilski
 888 897 256
Desznica
Stanisław Piwowarczyk
13 44 15 551 
Gorzyce
Józef Marchewka 
13 44 15 186 
Grabanina 
Dawid Kmiecik 
533 224 240 
Jaworze
Stanisław Wójcik
13 44 16 162
Kąty 
Tadeusz Źrebiec 
13 44 15 154 
Łężyny 
Henryk Czaja 
13 44 15 755 
Łysa Góra 
Teresa Laskowska
13 44 15 464
Makowiska 
Agnieszka Frączek
 ---
Mytarka 
Ryszard Bęben 
13 44 15 062 
Mytarz 
Stanisław Wielgosz 
13 44 16 534 
Nienaszów 
Helena Kulisz
 ---
Nienaszów - Sośniny
Sabina Zając-Łajdanowicz
13 44 15 464
Nowy Żmigród
Edward Bakuta 
785 455 568
13 44 15 327
Sadki
Jolanta Wygnał
 ---
Siedliska Żmigrodzkie
Jan Bożętka
 ---
Skalnik
Maria Adamska 
13 44 15 499 
Stary Żmigród 
Jan Nowak 
13 44 15 403 
Toki
Michał Kuznecki
13 44 16 303

 

Do zakresu działania Sołectw należą wszystkie sprawy mające znaczenie dla ich mieszkańców, nie zastrzeżone przepisami prawa na rzecz innych podmiotów.

Zadaniem Sołectw jest organizowanie życia społeczo-gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw w sprawach dotyczących Sołectw, a w szczególności:

 • udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych mieszkańców,
 • opieki zdrowotnej,
 • pomocy społecznej, tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
 • gospodarki terenami i ochrony środowiska,
 • lokalnych dróg, ulic, mostów i placów,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych i odpadów, zaopatrzenia w energię,
 • utrzymania czystości,
 • utrzymania komunikacji publicznej,
 • kultury, sportu i wypoczynku,
 • porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
 • utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • organizowania wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
 • sprawowania kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi,
 • zarządzania przekazanym im przez gminę mieniem komunalnym,
 • inne wynikające z przepisów szczególnych.

Zadania określone powyżej Sołectwa realizują w szczególności poprzez:

 • podejmowanie uchwał w sprawach Sołectw w ramach przyznanych kompetencji,
 • opiniowanie spraw należących do zakresu ich działania,
 • współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectw,
 • występowanie z wnioskami do Rady Gminy, uprawnionych instytucji organów o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectw,
 • współpracę z radnymi z terenu Sołectw, w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectw,
 • ustalanie zadań dla Sołtysa i Rady Sołeckiej do realizacji między Zebraniami Wiejskimi.

Region Żmigrodzki

 • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

 • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

 • Mapa gminy