^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Wójt

Grzegorz Bara

Wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Wójta w szczególności należy:
− przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
− określenie sposobu wykonywania uchwał,
− gospodarowanie mieniem komunalnym,
− wykonywanie budżetu,
− zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie alarm przeciwpowodziowy.
Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem.
Wykonuje również uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do gminnych jednostek organizacyjnych.

tel. 13 44 826 06

 

Zastępca Wójta

mgr inż. Radosław Kujawski

Zakres czynności:
– zastępuje Wójta pod jego nieobecność,
– wykonuje zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta, między innymi:
* nadzoruje przygotowanie i realizację inwestycji gminnych,
* nadzoruje programowanie i rozwój dziedzin gospodarki komunalnej tj. wodociągów, gospodarki odpadami, telekomunikacji, drogownictwa,
* nadzoruje prawidłowość przeprowadzanych przetargów,
* organizuje działania w zakresie promocji gminy oraz wprowadzanie nowych metod integracji działań gminy z Unią Europejską.

tel. 13 44 826 19

 

Sekretarz

inż. Mateusz Buczyński

Do zadań Sekretarza należą sprawy z zakresu organizacji i funkcjonowania urzędu, a w szczególności:
– organizowanie pracy urzędu oraz koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
– organizowanie współdziałania z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy,
– nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw interesantów,
– zapewnienie przestrzegania prawa i właściwego stosowania przepisów prawnych w urzędzie,
– koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów uchwał i innych aktów prawnych,
– tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
– przygotowywanie projektów statutu gminy i  statutów jednostek pomocniczych,
– zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego na terenie gminy, a także wszelkich innych informacji mających charakter publiczny.

tel. 13 44 826 15

 

Skarbnik

Krystyna Szajnicka

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
– opracowywanie projektu procedury uchwalania i projektu budżetu gminy i sprawozdań z jego realizacji oraz przedstawianie ich organom gminy,
– bieżące realizowanie budżetu gminy oraz opracowywanie okresowych informacji o jego realizacji,
– organizowanie gospodarki finansowej gminy,
– opiniowanie wszystkich decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
– organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej w urzędzie i jednostkach gminy,
– kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej prowadzonej w jednostkach i zakładach budżetowych gminy co najmniej jeden raz w roku.

tel. 13 44 826 02

 

Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy: Henryk Strzelec

Zastępca przewodniczącego:

Radni Gminy Nowy Żmigród:
1. Bęben Ryszard
2. Czajkowski Tadeusz
3. Harowicz Adam
4. Homlak Maria
5. Janusz Krzysztof
6. Kudłaty Piotr
7. Kuznecki Michał
8. Książkiewicz Zenon
9. Mroczka Andrzej
10. Munia Grzegorz
11. Mucha Wioleta
12. Smyka Mateusz
13. Strzelec Henryk
14. Suski Piotr
15. Źrebiec Tadeusz


KOMISJE RADY:

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Inicjatyw Gospodarczych i Gospodarki Komunalnej

Komisja Przestrzegania Prawa, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty i Młodzieży

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowa

Komisja Rewizyjna

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu