^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Nowy Żmigród: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla Gminy Nowy Żmigród UDA-RPPK.04.01.00-18-037/08-00
Numer ogłoszenia: 223872 - 2009; data zamieszczenia: 06.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowy Żmigród , ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, woj. podkarpackie, tel. 013 4415605, faks 013 4415605 w. 37.

Adres stronu internetowej zamawiającego: http://www.nowyzmigrod.eu

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla Gminy Nowy Żmigród UDA-RPPK.04.01.00-18-037/08-00.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla Gminy Nowy Żmigród UDA-RPPK.04.01.00-18-037/08-00 Kontrakt obejmuje: budowa oczyszczali ścieków w miejscowości Nowy Żmigród budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni w m. Nowy Żmigród budowa sieci kanalizacyjnych, grawitacyjnych i tłocznych wraz z przepompowniami ścieków, które stanowić będą zlewnie planowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Żmigród , obejmująca następujące inwestycje: - budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Nowy Żmigród - budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Mytarz - budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Mytarka Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla Gminy Nowy Żmigród . Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Nowy Żmigród Do realizacji przewidziana jest oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości docelowej Qdśr = 500 m3/d wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla m. Nowy Żmigród , Mytarz i Mytarka . Opisywana Oczyszczalnia ścieków będzie zlokalizowana w miejscowości Nowy Żmigród na terenie działki nr: 4/3. Działka jest własnością gminy Nowy Żmigród. Do oczyszczalni dojazd zapewniony będzie projektowana drogą dz. Nr 1001, od drogi żwirowej biegnącej w miejscowości Nowy Żmigród nr dz. 988. Miejscowości, w których realizowana będzie budowa kanalizacji sanitarnych tj.: Nowy Żmigród , Mytarz i Mytarka położone są w gminie Nowy Żmigród.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3, 45.23.32.23-8, 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.25.21.00-9, 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2010.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY NOWY ŻMIGRÓD
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie podania do publicznego wglądu Rozporządzenia Porządkowego Wojewody Podkarpackiego
Nr 52/13 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa podkarpackiego 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DZ. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości Rozporządzenie Porządkowe Wojewody Podkarpackiego Nr 52/13 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

WÓJT  GMINY
Krzysztof  Augustyn

Czytaj więcej...

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

w zakresie „małych projektów”,
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3,

ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – szansa na rozwój”,
działającej na terenie gmin: Nowy Żmigród, Krempna

Czytaj więcej...

W związku z realizacją projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, zapraszamy wszystkich członków Zespołów Gminnych na główne spotkanie Jasielskiej Agory. Spotkanie członków wszystkich zespołów gminnych odbędzie się w dniu 26 listopada 2013 r. (wtorek) o godz.16:30 w Jasielskim Domu Kultury, ul. Kołłątaja 2, Galeria (I piętro).     

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa