^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Związek Gmin Dorzecza Wisłoki tworzy 20 gmin z terenu zlewni rzeki Wisłoki, wśród nich jest Gmina Nowy Żmigród. Celem Związku są działania na rzecz ochrony środowiska, czemu służą liczne projekty realizowane od przeszło dziesięciu lat, w tym zakończony ostatnio „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”, o wartości 48 mln EUR z 84 % dotacją Unii Europejskiej.

Obecnie Związek ubiega się o dofinansowanie z Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy dla Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Głównym celem Projektu jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość przedsięwzięcia to blisko 29 mln CHF, w tym spodziewana dotacja wynosi co najmniej 61% kwoty brutto. Po długich i skomplikowanych procedurach, strona szwajcarska dnia 25 lipca 2011 r. podjęła decyzję o zaakceptowaniu tzw. Zarysu Projektu i przyznała Związkowi pomoc finansową na przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu, w tym studium wykonalności. Planowany termin wykonania niezbędnej dokumentacji – grudzień 2011 r., po jej akceptacji będzie podpisana umowa o dofinansowanie. Faza wykonawcza Projektu przewidziana jest na lata 2012 - 2015.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowy Żmigród

Proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w Projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
Projekt obejmuje zakup i instalację kompletnego układu urządzeń do ogrzewania wody użytkowej z wykorzystaniem energii słonecznej, tzw. „solarów”.

Przewidziane są trzy rodzaje instalacji układów solarnych na domach prywatnych, w zależności od liczby osób stale w nich zamieszkujących:

instalacja typu A w budynkach mieszkalnych, które stale zamieszkuje nie więcej niż 3 osoby, szacunkowa wartość: 13 000 zł brutto,

instalacja typu B w budynkach mieszkalnych, które stale zamieszkuje 4 lub 5 osób, szacunkowa wartość: 15 000 zł brutto,

instalacja typu C w budynkach mieszkalnych, które stale zamieszkuje więcej niż 5 osób, szacunkowa wartość: 17 000 zł brutto.

Ostateczna wartość instalacji układu zostanie określona po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Instytucją Realizującą Projekt jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, natomiast gminy Związku jako Partnerzy Projektu, są odpowiedzialne za relacje z Mieszkańcami, w tym przeprowadzenie naboru wniosków, zawieranie umów z Mieszkańcami.

Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w Projekcie jest w szczególności:

lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Nowy Żmigród,
uregulowany stan prawny nieruchomości, na której położony jest budynek,
brak nie uregulowanych, a wymagalnych zobowiązań, w szczególności zobowiązań podatkowych właściciela budynku wobec Gminy Nowy Żmigród,
dokonanie przez właściciela budynku wpłaty na rzecz Gminy Nowy Żmigród, po przyznaniu dofinansowania przez stronę szwajcarską,
podpisanie przez właściciela budynku z Gminą Nowy Żmigród umowy regulującej prawa i obowiązki stron związane z realizacją Projektu,
dach budynku nie może być pokryty materiałem zawierającym azbest i ondulinę (właściciele takich budynków mogą brać udział w Projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed montażem instalacji solarnej na własny koszt wymienią pokrycie dachowe).


Procedura postępowania:

W celu zgłoszenia zainteresowania udziałem w Projekcie Mieszkaniec winien złożyć w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie wniosek, według Załącznika do niniejszej informacji w terminie od 03.10.2011 r. do 31.10.2011 r., w godzinach pracy Urzędu. Wniosek dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu www.nowyzmigrod.eu oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu pod adresem:

Urząd Gminy Nowy Żmigród
ul. Mickiewicza 2
38-230 Nowy Żmigród

Wypełnione wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie,
w pok. nr 23 (II piętro).
Po zebraniu i weryfikacji wniosków od osób zainteresowanych zostanie utworzona lista osób przystępujących do Projektu, w oparciu o zatwierdzone przez stronę szwajcarską kryteria.


Uwagi: Ilość instalacji solarnych może być ograniczona wysokością otrzymanej dotacji.
Wyższej wymienione warunki obowiązują we wszystkich gminach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przystępujących do Projektu.
W Gminie Nowy Żmigród informacji o Projekcie udziela P. Barbara Mielniczek - Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, pok. nr 23 (II piętro), tel. 13 448 26 20.


Z poważaniem
Krzysztof Augustyn
Wójt Gminy Nowy Żmigród

    Wniosek.pdf

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa